WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:179 回復:1 發表於 2020-10-18 07:28:57
本主題由 212love 於 4 天前 刪除回復
累計簽到︰2096 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

停屍房收藏/殡仪馆收藏 The.Mortuary.Collection, 2019.[MKV / 6.19G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png
5 {) m6 u5 q# @7 L1 \
2 u* e4 P6 T8 ]: O* h  |3 w4 F◎译 名 停尸房收藏/殡仪馆收藏/ s% ?: P. w) b$ l5 ~8 M
◎片 名 The Mortuary Collection
, K4 P$ o9 z# J◎年 代 2019# o# e3 [7 |: {' K/ L  [
◎产 地 美国
+ R: d# U+ W9 \7 n3 ^3 \◎类 别 恐怖0 R3 q/ o) G. o3 _/ S
◎语 言 英语
4 o& g% h9 |- R& I7 O◎上映日期 2019-09-21(奇幻影展) / 2020-10-15(美国)" Z, a0 K' ^* I# y
◎IMDb评分 6.8/10 from 265 users
% d, A+ A( {" `/ L◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7781432/& C/ O( f' G" M7 a% d! C7 l% _
◎豆瓣评分 /10 from 0 users8 \) }, C1 V: N- b: [4 N" w
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30257386/+ f( g& Q2 x; a! a
◎片 长 108分钟
6 I6 r, p( m9 k; w◎导 演 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell
: b/ u1 k9 Q4 ?& J◎编 剧 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell5 t3 Z$ G' @/ t6 X
◎主 演 凯特琳·卡斯特 Caitlin Custer
. B" k1 o1 ^$ Q0 V/ }   克里斯汀·基默 Christine Kilmer
5 p5 D1 [  Q6 e' X. O   雅各布·艾洛蒂 Jacob Elordi
( K" `( }( d; H( l& b6 q; g   艾玛·霍瓦特 Ema Horvath
1 N  @* M. M7 F   珍妮弗·厄文 Jennifer Irwin* H2 R: a1 i  x3 g3 A
   詹姆斯·巴克曼 James Bachman- b) X! [( b( M) c
   巴拉克·哈德利 Barak Hardley
8 v. C7 i( C1 t# ^6 F   莎拉·海伊 Sarah Hay
: }/ y& |2 `1 d+ `' l6 k: U   迈克·C·尼尔森 Mike C. Nelson- \! W1 O* W3 V
   汤姆·伍德鲁夫 Tom Woodruff Jr.
$ P- ^$ m: V. P/ Q; Z( o/ U& y  i/ f   伊登·坎贝尔 Eden Campbell# V6 N: S. R5 G: ~! F3 H3 P
   迈克尔·鲍 Michael Bow
. {' {, G/ H" \; [- @2 ~4 `9 S0 O: l
◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 灵异 | 奇幻 | 美国电影 | 2019 | 魔幻0 n' v1 b1 [9 }0 ~, ^
4 X  b1 T: {6 d+ R
◎简 介 1 x% g1 ?4 M" l  ]5 R

, W( l& r6 h5 @4 o, i 讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……
8 u- B. M* l) Y# [' t% lVideo3 G$ i+ M! M) z4 ]( t% V9 ^1 I+ P
ID : 1
6 F4 w& @: w: p6 ]% ^3 U: hFormat : AVC
( F8 V6 u4 [+ ]1 R1 x1 h4 s8 @Format/Info : Advanced Video Codec* }9 w5 d) B& S# y; x) y* d( Y
Format profile : [email protected]
. w" ~4 T1 b" r+ fFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames4 b+ U- K! P& D4 A9 Z
Format settings, CABAC : Yes$ d0 A  p6 U& k& F: q5 P( Y9 d
Format settings, Reference frames : 4 frames
+ I3 I( C9 b+ |, g# Z4 GCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
2 W( L/ E6 p: a- [3 ~0 l( r* ]" [* GDuration : 1 h 50 min4 _& C" d5 x& g4 U5 D. B. p8 }
Bit rate mode : Constant
  ~% z1 W+ f5 ]' u- MBit rate : 7 762 kb/s
& Y6 \- S+ r2 zNominal bit rate : 10 000 kb/s
, X) l  e  \3 U7 \6 mWidth : 1 920 pixels8 {& H" U* _4 h, v
Height : 1 080 pixels$ E3 O: m( m0 D; e
Display aspect ratio : 16:9
& P0 {5 l6 b* K1 b6 }4 kFrame rate mode : Constant
' \; B* D8 O% L, k) s# AFrame rate : 24.000 FPS4 Q0 e" P' V* l6 O  {( q+ x$ |% u
Color space : YUV
) _9 K0 o3 c- r4 u6 j2 A! N3 M7 _Chroma subsampling : 4:2:0
! ~9 l8 q' T; C9 M3 P$ ZBit depth : 8 bits
$ o8 H5 S& n1 D  t( Y" O  HScan type : Progressive$ a3 a- j' D% H/ i3 s# I" `
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1565 u8 B" R% S" y. O" w8 l' M4 P
Stream size : 6.01 GiB (97%)
4 x6 N/ m! u/ t' K; oDefault : Yes/ G* O$ w8 h) s  V. F9 Z# L) \
Forced : No( ?" P: `' a- L
Color range : Limited
2 R' [# ?$ s6 X3 ]. NColor primaries : BT.709
  y" Z" {+ p8 f3 f1 |Transfer characteristics : BT.709
8 a" X6 M- y. E% p) p' NMatrix coefficients : BT.709& b7 {& I( ^) n  K1 b1 `+ I" d
! m- E# }5 R& U, o* V* C" c/ C
Audio
% ~7 h5 r- A2 u; D; Q/ }/ b' g% `ID : 2
( ?$ {' q- X) X+ U- y* k2 yFormat : E-AC-3% m; s" K$ g6 a) A* d
Format/Info : Enhanced AC-31 D6 B' r( |" y+ l! X
Commercial name : Dolby Digital Plus8 u, U: n% u3 B+ c% V! p1 ]
Codec ID : A_EAC33 v3 R: O' L. h
Duration : 1 h 50 min0 f9 Z8 C' p  `' D! r
Bit rate mode : Constant9 V, A% a4 O) ~1 _# M; b
Bit rate : 224 kb/s. M* b  _9 `( e- n' l& _( w* Z
Channel(s) : 2 channels0 ~# b% Z, ^: F. {1 X; V% L
Channel layout : L R
6 u* R' R: v2 p0 t: j; V0 ^Sampling rate : 48.0 kHz1 H0 U( L5 m# D  K% j8 M# P9 O
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
. ~3 R9 u5 a9 E, X/ RCompression mode : Lossy6 _* c" H" v- \  @7 s+ ]
Stream size : 178 MiB (3%), N( o& ~7 [2 D7 U" w! p
Language : English1 B3 B# ~% |0 b
Service kind : Complete Main
. k, n8 Y' `6 XDefault : Yes
- H0 d; F% u- \6 p" TForced : No
3 O% l6 u" f, S) a2 u$ O# q
; q8 ^: P$ |/ c7 A9 T9 o* }Text( j3 F) h8 h% f1 y  j  b9 e/ [
ID : 3
$ \+ L' T* x  y3 S/ z2 kFormat : UTF-8
+ H+ z3 ?& J% y8 x3 ACodec ID : S_TEXT/UTF8
: N# Q! U6 h! V3 l0 c  m2 _3 yCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  k, S$ W; k3 r2 P6 O1 zDuration : 1 h 50 min
+ H6 a$ \* ^2 g, E: i  nBit rate : 38 b/s/ w2 {& d; X2 y: d! T3 T& Y
Count of elements : 1382# d" b5 p/ y+ q! M. ~. m
Stream size : 31.4 KiB (0%)
% }9 @* y2 n. L8 P6 X2 J6 W$ U# h) q# gTitle : SDH
5 e$ O7 q: F1 a2 r# y3 ~Language : English
9 r$ d8 O, ]9 ]# _* ~Default : No8 ~* A4 A9 l* A! D+ t, A' i. Q
Forced : No

$ s, Y# `/ u. Z2 _" @; ?" s0 p7 J. E5 P# x
3 |1 B& w2 V+ o/ P

停屍房收藏. MKV.torrent

31.48 KB, 下載次數: 40

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-18 07:28:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
中文字幕
! G# N5 k; X- B0 J0 V4 t 停尸房收藏.The.Mortuary.Collection.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTG.ass (130.24 KB, 下載次數: 5)

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部