WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:152 回復:1 發表於 2021-7-30 23:41:13
本主題由 212love 於 2021-8-1 09:32 解除高亮
累計簽到:2140 天
連續簽到:3 天
發表於 2021-7-30 10:36:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

速度與激情9/F9狂野时速 Fast.and.Furious.F9., 2021.[MKV / 15.07G]2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 犯罪 
地區: 加拿大 美國 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png
1 ?; I, J7 K6 U" b0 l
, v3 E( l/ S" _. W$ E8 ^1 Z1 J1 I◎译 名 速度与激情9/F9狂野时速(港)/Fast & Furious 9/FF9/狂野时速9/玩命关头9(台)/速激9
) |9 h5 g- j& Z: r) o$ u8 P◎片 名 F9: The Fast Saga5 F+ D; H( r# Y# n; T
◎年 代 2021: Z1 s1 i/ |7 f4 D! n+ b
◎产 地 美国,泰国,加拿大$ x, q9 f" o* E* K6 N; H
◎类 别 动作 / 犯罪
" ]+ ^4 F4 X* G: p9 _* X7 w◎语 言 英语
: D& ]: ]! I% X& f( G◎上映日期 2021-05-19(韩国) / 2021-05-21(中国大陆) / 2021-06-25(美国)
5 h" s9 q3 d4 v; r3 j" N' R◎豆瓣评分 5.5/10 from 129268 users
3 j8 v9 V( k4 A* k! N1 G% j◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25728006/2 o# F6 n* U! }
◎片 长 142分钟(中国大陆)
8 l* u% L% }0 G7 ?0 d$ z! w◎导 演 林诣彬 Justin Lin" C, d9 ]+ `6 q9 [/ s! `
◎编 剧 丹·凯西 Daniel Casey / 盖瑞·斯科特·汤普森 Gary Scott Thompson / 克里斯·摩根 Chris Morgan: U5 A6 w) }" w2 z* w5 G0 M; n
◎主 演 范·迪塞尔 Vin Diesel" Z+ E/ `( `, f
   约翰·塞纳 John Cena/ l5 @4 S/ ?+ s# K- x  w
   米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez
8 d+ r; P2 _: s! p" l5 W/ `3 z   乔丹娜·布鲁斯特 Jordana Brewster
8 \8 o8 C2 Y7 G, q4 O0 w$ K   泰瑞斯·吉布森 Tyrese Gibson5 D0 [- @- }5 V" E+ s
   卢达·克里斯 Ludacris7 \* k, j  D% v* ~
   查理兹·塞隆 Charlize Theron% `5 {0 w, J: a3 Y+ Q, Y# c9 }: n% D
   海伦·米伦 Helen Mirren
, r8 ^# I  b( W   姜成镐 Sung Kang* n) d: i- t& s3 q% i3 p: j
   娜塔莉·伊曼纽尔 Nathalie Emmanuel9 V/ d9 V5 M( M- ^
   迈克尔·鲁克 Michael Rooker
; x7 o) I5 l4 f( g# ^# f   卢卡斯·布莱克 Lucas Black
% d8 D9 b0 {! h' x) V* A   杜俊纬 Jason Tobin4 j, k2 A1 _2 r! J
   卡迪·B Cardi B
/ k( S7 K5 Y2 Y" h7 X) t+ ?) P! }2 m3 [4 n   吉姆·帕拉克 Jim Parrack
+ n8 h* b/ v: N, \2 D# c   芬恩·科尔 Finn Cole8 V7 J; p8 P6 V6 R6 x9 G' T- v
   安珀·西耶娜 Amber Sienna4 L- N3 t1 Q& O; N* E, [
   马丁·福特 Martyn Ford
( B* ~1 k4 h( Z! q7 Z1 v3 o/ o   艾拉·沃克 Ella Walker
- N2 h  q1 P" Q7 c6 O3 T9 \0 G   泽井杏奈 Anna Sawai  ], b, D! d8 @8 H7 b
   图厄·埃尔斯特德·拉斯姆森 Thue Ersted Rasmussen& w1 D8 G4 ~) Q
   米拉吉·格尔比克 Miraj Grbic
. P) q! d# U. Y; S& v   吉米·斯达 Jimmy Star# v2 B2 p% r1 Q/ b, W9 j+ {) _3 K: E/ M
   莱克斯·艾尔 Lex Elle, ~  i8 g2 H0 d" f9 u+ M3 e; L: m
   温尼·贝内特 Vinnie Bennett6 ~  Q) \& Y  ?6 Q+ a) z
   马克·克雷尼克 Mark Krenik
# B1 e+ {$ U1 H4 z) r) H( E' W   杰森·斯坦森 Jason Statham
2 k4 L4 @7 i4 [7 j$ R: F; R; B2 `1 }
◎标 签 动作 | 飙车 | 美国 | 犯罪 | 跑车 | 2021 | 科幻 | 赛车
# R4 [- ^1 d. p8 n* c$ \$ s7 L3 L6 X& `( U3 j! u) w: J; F
◎简 介
. M  A( \$ }* {3 t' U3 O" B$ S
& S4 e: _$ P( m5 k& @ “唐老大”多姆·托莱多(范·迪塞尔 饰)与莱蒂(米歇尔·罗德里格兹 饰)和他的儿子小布莱恩,过上了远离纷扰的平静生活。然而他们也知道,安宁之下总潜藏着危机。这一次,为了保护他所爱的人,唐老大不得不直面过去。他和伙伴们面临的是一场足以引起世界动荡的阴谋,以及一个前所未遇的一流杀手和高能车手。而这个名叫雅各布(约翰·塞纳 饰)的人,恰巧是多姆遗落在外的亲弟弟。
4 I# w* X. W6 \. }1 J! @: T: L
; i. w1 L9 r2 W3 O! C0 a. U◎获奖情况
" m, p* A) i& G3 K3 D- k
0 c% R$ l+ ~( O5 ^ 第7届豆瓣电影年度榜单 ?(2020)
* `, d8 U6 G+ \ 最值得期待的外语电影(提名)
2 ]" V2 r7 m# C1 G2 h. ] 7 m1 Z4 E" E. h) q, j, ~  W& t
 第6届豆瓣电影年度榜单 ?(2019)* K8 h/ ^3 _1 z
 最值得期待的外语电影(提名)
: C' N5 ^: F6 x* P& m$ j) \2 p9 VVideo
' ?$ l* H: L8 ]# P" D. O! bID : 1
  g& J/ j1 k% N: y. wFormat : HEVC
) y- X; r5 r5 X: w5 a' z! KFormat/Info : High Efficiency Video Coding
6 [" I+ z, v% p# \6 lFormat profile : Main [email protected]@High+ a4 r' R- U* y) G- `; y
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible& b1 O; V' i+ `' C0 x) q- b( R
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
% D+ c: ]% I/ J5 D3 TDuration : 2 h 22 min
/ o+ m% j2 f: i  B! z" NBit rate : 14.3 Mb/s
4 C/ B1 L% x4 g8 |! a2 lWidth : 3 836 pixels% j+ P$ O, v. N$ J! h: ^
Height : 1 600 pixels
: F5 w7 p, ^" p) k7 X# w8 DDisplay aspect ratio : 2.40:17 F, V! I1 V2 [0 g: c
Frame rate mode : Constant
0 j! s2 C" G3 a2 hFrame rate : 23.976 FPS$ D( q! D1 V2 Q+ I/ @* @' g' s1 Y, I
Color space : YUV0 x; H7 O5 t1 T# y" D9 |$ a
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2): w; O2 p) A0 W2 R% @) O7 o
Bit depth : 10 bits- t* n* b) o* Y% q% N; c
Bits/(Pixel*Frame) : 0.097
9 J) F) F" R5 r/ o, ~# j) SStream size : 14.3 GiB (95%). o/ A8 b, ^% \8 b) J% O5 i3 S
Default : Yes
$ f1 E  j1 P; o8 o- s& _( MForced : No4 [2 {. w7 O0 g
Color range : Limited
, k; J5 _! K5 r! g4 ^* JColor primaries : BT.2020
7 o  T$ T2 ~1 ^0 M, Z" r% ~Transfer characteristics : PQ
( _0 i9 m$ M2 e6 Z3 u) c/ KMatrix coefficients : BT.2020 non-constant5 i% p0 g+ u; }' J! D, B
Mastering display color primaries : Display P3
# c" i, b* n) x; Y7 FMastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
+ M" X- ]. r& B, g; ]9 d. c6 C- wMaximum Content Light Level : 1002 cd/m2/ Z2 O# r+ S* s9 O
Maximum Frame-Average Light Level : 701 cd/m2
( H2 s& @0 h4 T- l8 s1 g/ n  y: f
Audio
( G/ W. R9 w7 a5 M( u* vID : 23 o8 ]2 V; Q: @" u9 j
Format : E-AC-3 JOC) t! c8 t- W3 a- a
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding; w4 Z0 [% ]! B) ]
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
, d9 s  ]8 j7 P+ E( R) XCodec ID : A_EAC3
. z: S3 d  o) r0 ~Duration : 2 h 22 min2 G$ i. d) ?: `% v# X/ p9 N
Bit rate mode : Constant
; U  p9 K6 ^, ^* ]$ EBit rate : 768 kb/s. k. b* c/ U  n0 S) w0 H; T5 O  ]
Channel(s) : 6 channels
3 H. W3 u) |9 i; e: c6 x2 SChannel layout : L R C LFE Ls Rs
4 G) P0 [' N: d/ [Sampling rate : 48.0 kHz1 }! U6 m6 ?, g( ^# I
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 e  a8 S' p; I. e& dCompression mode : Lossy+ |0 F8 w& N/ V" d- }; h
Stream size : 785 MiB (5%)
# _$ Z; o8 d; N" L: L8 ?Title : English" Z* z" B; y" U  o4 L+ G
Language : English; o; }+ K6 q1 F* j6 x0 u
Service kind : Complete Main
% z5 _% {+ a3 r- J$ F' SDefault : No
* F# j0 T# X* f4 NForced : No( `3 J0 C& e3 Q* {* b8 a
Complexity index : 16
, W# a  y+ \; v1 v  y' bNumber of dynamic objects : 15& F' O: y8 D# z6 N! u9 \
Bed channel count : 1 channel
6 y, b" `/ l. p+ F* P5 V3 N- p" m$ NBed channel configuration : LFE
( g5 N+ W7 W8 B% b+ t
$ Y6 `8 `3 s! r4 z. r0 s# n- FText #1
5 R# B+ b+ v4 K, V  r# O2 WID : 3
* S2 k* p! C: RFormat : UTF-8
: g  a, W2 C% |+ H: vCodec ID : S_TEXT/UTF82 q4 `4 x) L1 A) M$ W7 N: X
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
/ m% i9 z& B4 l. I8 tDuration : 2 h 16 min3 i; T# z, s- s& M- U1 m7 ?
Bit rate : 41 b/s& ]5 i8 h& X. b0 u* ?
Count of elements : 15595 M! N& M+ k% B" H9 a* r: Q
Stream size : 42.0 KiB (0%)
- l% Z' f$ s3 T( C7 v7 YLanguage : English
2 b& S4 w. s6 h" B3 E" _: w7 _Default : Yes+ H  m/ j8 e, I/ Y- O; ]+ K, Z
Forced : No
4 u) T: i( l' {3 O! l5 R" {2 v
4 R. S2 ]- n# m3 ]0 s9 i2 s8 F% ]Text #2! z# x0 r$ M2 u3 P3 B
ID : 4
$ Y  |0 N7 J" n# ^: M9 G! SFormat : UTF-8
7 z9 ]( W$ `6 V' r% f  I: }, Z1 KCodec ID : S_TEXT/UTF88 W+ O, G, b6 Z4 \) w' f4 e
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! [! A1 @  i; ^, n  m$ d; w6 m
Duration : 2 h 22 min
+ U3 H3 B  R6 j* Y7 J/ TBit rate : 55 b/s0 P  `2 d- k- |9 P- [0 I+ C
Count of elements : 2113$ e# M, O' V# Y* c% a. a
Stream size : 57.6 KiB (0%)
0 |' w4 z3 Q& s6 M0 E5 G+ zTitle : SDH+ X5 d* J2 h$ c4 B9 T3 B
Language : English
3 T, ~4 p$ V& b4 C& M3 M* ?Default : No
# X0 B8 s+ m  F1 \+ F9 n- i, bForced : No
, f3 k( }% q6 S
8 Z4 C8 ~8 O  K5 j& I1 G  B
9 y9 z- ^' ~: t8 l3 E

速度與激情9. MKV.torrent

19.54 KB, 下載次數: 115

累計簽到:28 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-30 23:41:13 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部